Stichting De KIM - Facebook

Diaconale netwerken

Diaconale netwerken Het beoogde effect is plaatselijke kaders in staat te stellen plaatselijke vrijwilligers te stimuleren en te begeleiden zodat zij hun werk t.b.v. kwetsbare mensen kunnen verbeteren, uitbreiden en volhouden, met name met het oog op de kanteling en de overheveling van taken naar de plaatselijke overheid. De vrijwilligers bewust maken van kwetsbare groepen en hen hierin toerusten en trainen en begeleiden. Pastores (kerkelijke beroepskrachten) meer bewust maken van de diaconale/materiele aspecten in het kerkelijk huisbezoek zodat zij in de begeleiding van de vrijwilligers het (al aanwezige) materiaal meer gaan gebruiken.

Activiteiten om dit te bereiken zijn o.a.:
-Afstemming met andere kerkelijke werkers over de begeleiding van de diverse netwerken.;
-Minimaal 1x per jaar toerustingsavond per netwerk of regio;
-Cursussen en trainingen gericht op kwetsbare groepen;
-Stimuleren dat er plaatselijk/ regionaal een professional, al dan niet via bestaande organisaties als maatschappelijk werk, stichtingen Welzijn e.d., beschikbaar komt voor deze taak;
In moeilijke ondersteuningssituaties waar de vrijwilligers (tijdelijk) overvraagd worden kunnen zij terugvallen op professionele ondersteuning om hen hierin bij te staan en eventueel te begeleiden naar plaatselijke en of regionale professionele hulpverleners.

Wilt u meedoen in dit project, geef u dan op via info@stichtingdekim.nl en wij nemen contact met u op.