Stichting De KIM - Facebook

Project Interreligieuze en interculturele dialoog Gelderland

Bouwen aan verbindingen tussen moslims en christenen in een samenleving waar polarisatie lijkt toe te nemen. Bouwen aan verbinding en vertrouwen is in deze tijd ook en vooral een taak van de burgers zelf.
Nieuwe uitdagingen
corona en postcorona betekenen een nieuwe uitdaging voor de dialoog tussen moslims en christenen  Wat kunnen we zelf doen voor elkaar in de dorpen en steden waar we wonen en met de kennis die we in huis hebben? Welke bruggen kunnen we slaan, fysiek en digitaal? In het verleden hebben geloofsgemeenschappen een brug geslagen door een interreligieuze vredesverklaring te ondertekenen 2014 te Nijmegen. Christenen, Joden en Moslims werkten hierin samen. Het zorgt ervoor dat we elkaar kennen en weten te vinden. Vanuit deze mijlpaal (her)start het project Nijmegen in Dialoog 2022  waarin de KIM medepartner is. Daarnaast coordineert De KIM het De Arnhemse Wereldvrouwen, een interreligieus en intercultureel netwerk van 140 betrokken deelneemsters. De Arnhemse Wereldvrouwen ontvingen op 4 november 2021 een Oorkonde van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, KNR. Oorkonde


Onze betrokkenheid bij project
Angst voor de ander ondergraaft de solidariteit tussen mensen. Een samenleving kan niet zonder solidariteit en daar wil De Kim graag een bijdrage aan leveren. Opkomen voor minderheden, mensen in kwetsbare posities een veilig netwerk bieden van vrijwilligers en vertrouwenspersonen om hen heen. Het Katholiek Sociaal Denken ziet mensen niet als losstaande individuen, maar als personen die op allerlei manieren met elkaar verbonden zijn.


Bijeenkomst AZC Elderhoeve en wijkwandeling Arnhemse Wereldvrouwen, 25 oktober 2019

De KIM wil verbindingen leggen tussen mensen met oog voor het kleine en persoonlijke binnen culturele diversiteit. Voor dit kleine en persoonlijke binnen de eigen culturele context is beleidsmatig nauwelijks aandacht voor, terwijl het een belangrijke rol speelt op de werkvloer met betrekking tot goede zorg, levensvragen en levensbeschouwelijke zingeving voor kwetsbare minderheden. Het vernieuwende aan dit project is de integrale aanpak van het kleine en persoonlijke met deze grote thema’s vanuit intercultureel oogpunt. Vrijwilligers in de diaconie laten zich hierbij inspireren door concrete ontmoetingen en het katholiek sociaal denken.

Meer religies hebben een eigen taalveld ontwikkeld met oog op zorg voor kwetsbare mensen die zorgt voor verdieping en inspiratie. Met het oog op de participatiesamenleving zal steeds meer zorg terecht komen bij vrijwilligers. Geïnspireerde vrijwilligers. Zij dienen hier goed in begeleid te worden met het oog op culturele diversiteit. 
Dit project wil polarisatie in de samenleving tegengaan door versterken van een interreligieus maatschappelijk middenveld van provincie Gelderland. Het versterking daarin van het levensbeschouwelijk middenveld door samen te werken met sleutelfiguren uit de moskeegemeenschappen. Spontaan vrijwilligerswerk verduurzamen door middel van begeleiding en training ter ondersteuning van vluchtelingen en migranten in provincie Gelderland.   

Geef je op als vrijwilliger voor dit project en ontmoet mensen die je horizon verbreden.Wilt u meedoen in dit project geef u dan op via info@stichtingdekim.nl en wij nemen contact met u op.